KAYIT POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.İşbu Kayıt Politikası, .istanbul ve .ist ÜDA’larında (“Merkezi Kayıt ÜDA”) alan adlarının kaydını düzenleyen hüküm ve şartları ortaya koymaktadır.

1.2.Yetkili Kayıt Operatörü ve Alan Adı Sahibi, Merkezi Kayıt ÜDA’lardaki bir alan adının Alan Adı Sahibi tarafından kaydedilmesi, yenilenmesi, devredilmesi ve kullanılmasını düzenleyen bir sözleşme imzalayacaktır. İşbu Kayıt Politikası, Kayıt Sözleşmesinin tamamlar ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Politika ve Kayıt Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda veya Kayıt Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde, MKK Operatörü ve Alan Adı Sahibi arasında işbu Politikanın şartları geçerli olacaktır.

1.3.İşbu Politika, zaman zaman değiştirilen Merkezi Kayıt Sözleşmesi, MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi, ICANN Şartları ve tüm Merkezi Kayıt Politikaları ışığında yorumlanır.

1.4.MKK Operatörü, işbu Politikayı yalnızca kendi takdirine bağlı olarak ve ICANN şartlarını esas alarak zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir.

2.İŞBU KAYIT POLİTİKASININ KABULÜ

2.1.Bir .istanbul ve .ist alan adının kaydedilmesi için başvuru yapan veya bir Kayıtlı Alan Adını elinde tutmak ya da yenilemek isteyen bir Alan Adı Sahibi, aşağıda sayılanlarla hukuken bağlı olduğunu kabul eder:

i.zaman zaman güncellenen işbu Kayıt Politikası ve diğer Merkezi Kayıt Politikaları;

ii.başvuru konusu alan adına sponsor olan Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sağlanan Kayıt Sözleşmesi;

iii.zaman zaman ICANN tarafından şart koşulan diğer politikalar ve

iv.ilgili kanun ve düzenlemeler ile mahkemelerin ve yetkili idari makamların emir ve kararları.

2.2.Alan Adı Sahibi,

i.Merkezi Kayıt ÜDA’larda alan adı kaydı başvurusu yapmak için gerekli yetkiyi haiz olduğunu;

ii.kayıt başvurusunu iyi niyetli olarak yaptığını ve Kayıtlı Alan Adını hukuka aykırı bir amaçla, kamu düzenine veya genel ahlaka ya da dürüst ve adil ticari teamüllere aykırı olarak, saldırgan amaçlarla ve/veya kamuyu yanıltmak için kullanmayacağını;

iii.sağlanan bilginin güncel, geçerli, tam ve doğru olduğunu ve kayıt süresince olacağını ve MKK Operatörü tarafından veya MKK Operatörü adına bu doğrultuda yapılan taleplere derhal uyacağını;

iv.alan adının kaydının ve kullanımının üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına veya diğer haklarına tecavüz oluşturmadığını ve de oluşturmayacağını ya da MKK Operatörü’nün Kötüye Kullanımın Önlenmesi Politikasını ihlal etmediğini;

v.işbu Politika ve diğer MKK Politikalarında öngörülen şartlardan herhangi birini artık sağlamaması halinde, bunu derhal Yetkili Kayıt Operatörü veya MKK Operatörü’ne bildireceğini;

vi.Yeknesak Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası, Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi veya Sunrise Uyuşmazlık Çözüm Politikası kapsamında üçüncü kişiler tarafından başlatılan yargılamalar ile diğer ilgili yargılamalara iyi niyetle katılacağını ve bu yargılamaların sonucuna, bu yargılamalarda ve ilgili hukukta öngörülen temyiz hakları saklı kalmak kaydıyla uyacağını;

vii.MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından yapılan daha fazla bilgi veya açıklama taleplerini derhal ve doğru olarak cevaplayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.KAYIT KURALLARI

3.1.Kabul Edilebilir Alan Adı Karakter Dizgisi

3.1.1. Alan adı başvuruları, aşağıdaki teknik ve sentaks şartları da dahil olmak üzere, ICANN ve MKK Operatörü tarafından oluşturulan sentaktik standartlara uygun olmalıdır. Alan adındaki etiketler:

i.en az 3 ila en fazla 63 karaktere sahip olmalıdır; 

ii.sadece harflerden (a-z, A-Z), rakamlardan (0-9) ve kısa çizgi (-) veya bunların kombinasyonundan oluşmalıdır;

iii.bir harf veya rakamla başlamalı ve bir harf veya rakamla bitmelidir;

iv.kısa çizgi (-) ile başlayıp bitemez;

v.üçüncü ve dördüncü konumda kısa çizgi (-) bulunduramaz (örneğin www.ab- - cd.tld) ve

vi.boşluk bulunduramaz (örneğin www.ab  cd.tld).

3.1.2. MKK Operatörü istediği zaman, ek veya tamamlayıcı kurallar ve politikalar kapsamında yukarıda anılan sentaks koşullarının dışına çıkarak alan adlarını elverişli kılma hakkını saklı tutar.

3.2.Alan Adı Kaydı:

3.2.1. MKK Politikaları ile ICANN politikaları, prosedürleri ve kuralları çerçevesinde tahsis edilen, kaydedilen, rezerve edilen, bloke edilen, beklemede, kilitli tutulan veya başka bir şekilde erişilemez tutulan alan adları hariç olmak üzere, her bir Alan Adı Sahibi, MKK Operatörü ve ICANN tarafından dayatılan teknik şartlara uygun bir alan adı talep etme hakkına sahiptir.

3.2.2. MKK Operatörü’nün Çıkış Politikasında öngörülen Landrush Döneminde yapılan kayıtlar hariç olmak üzere, MKK ÜDA’larda yapılacak olan kayıtlar, “ilk gelen, ilk alır” esasına tabi tutulur; diğer bir deyişle, MKK Operatörü’ne ulaşan doğru teknik şekle sahip ve Merkezi Kayıt Politikalarına uygun ilk başvurunun sahibi, başvuru konusu alan adını Merkezi Kayıt ÜDA’larda kaydettirme hakkı kazanır.

3.2.3. Alan Adı Sahibi, belirli bir alan adı başvurusunun mutlaka ilk kayıt veya yenileme sonucunu doğurmayacağını kabul ve beyan eder. Sözleşmeden doğan tüm hak ve imtiyazlar ilk kayıt veya yenileme başvurularının MKK Operatörü tarafından onaylanması sonrasında geçerlilik kazanır.

3.2.4. Kayıtla beraber, tahsis edilen alan adı, aşağıda Madde 3.10 öngörüldüğü şekilde MKK Operatörü tarafından silinene, geri alınana, iptal edilene, askıya alınana veya devredilene kadar veya kayıt süresi doluncaya dek başkaları tarafından kaydedilmeye elverişli olmayacaktır.

3.2.5. Talep edilen alan adı kaydedildiği an, MKK Operatörü ilgili alan adını bölge dosyasına kaydeder, DNS’de yayımlar ve alan adını belirlenen kayıt süresince korumak için makul olan tüm önlemleri alır. MKK Operatörü, herhangi başka bir yükümlülük altında değildir. MKK Operatörü özellikle, kök bölgenin teknik kabiliyetine ilişkin herhangi bir etkiye sahip değildir ve dolayısıyla Kayıtlı Alan Adının kalıcı olarak kullanılabilirliğini garanti etmemektedir.

3.3.Süre: Alan adları, (i) Sunrise Dönemi için en az beş (5) yıl; (ii) Sınırlı Kayıt Dönemi için en az iki (2) yıl ve (iii) Landrush ve Genel Kullanılabilirlik Dönemi için en az bir (1) yıl ve her dönem için en fazla on (10) yıl süreyle kaydedilebilir.

3.4.Yenileme: Alan adı kayıtları, süreleri bitiminde, işbu Politika ve sponsor olan Yetkili Kayıt Operatörü ile imzalanan Kayıt Sözleşmesine uygun olarak yenilenebilir. MKK Operatörü, Kaydın süresinin dolmak üzere olduğunu veya dolduğunu, Alan Adı Sahibine önceden bilgilendirmek zorunda değildir.

3.5.Fiyatlandırma: Tüm alan adları, MKK ÜDA’ları için bir perakende kanalı işlevinde olmaları nedeniyle, Yetkili Kayıt Operatörü kullanılarak satın alınmalı, yenilenmeli ve yönetilmelidir. Her ne kadar MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi’ne göre MKK Operatörü alan adı işlemleri için Yetkili Kayıt Operatörü tarafından ödenecek ücretleri belirlemekte ise de, Yetkili Kayıt Operatörü sunduğu hizmetler ve dağıtım modelleri çerçevesinde söz konusu alan adlarının perakende fiyatını belirlemede serbesttir.

3.6.Kişisel Bilgi: Alan Adı Sahibi, kişisel bilgi de içerebilecek Alan Adı Sahibi bilgilerinin, ilgili MKK Politikaları ve ICANN şartlarında öngörüldüğü şekilde toplanacağını, kullanılacağını, devredileceğini ve yayımlanacağını ve Alan Adı Sahibinin, bu kullanım ve yayım için MKK Operatörü ve yüklenicileri ile Yetkili Kayıt Operatörü’ne münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans olarak verilemez, dünya genelinde geçerli sınırlı bir lisans hakkı verdiğini kabul ve beyan eder.

3.7.Üçüncü Düzey veya Alt Alanlar: Alan Adı Sahibi; her ne sebeple olursa olsun, Kayıtlı Alan Adı ile ilişkili veya ondan türetilmiş üçüncü düzey alan adları ile diğer alt alanları üçüncü kişilere pazarlayamaz, satamaz, lisans ve alt lisans veremez ve Kayıtlı Alan Adının işletimiyle bağlantılı kullanımı dışında, bu üçüncü düzeyleri ve diğer alt alanları kullanamaz.

3.8.İletişim Bilgileri: Alan Adı Sahipleri, zaman zaman değişen MKK Politikaları ve ICANN şartları çerçevesinde aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın doğru iletişim bilgilerini sağlamakla yükümlüdür: Alan Adı Sahibinin adresi ve iletişim bilgileri ve idari, teknik ve faturalandırma irtibat kişilerinin isimleri ve iletişim bilgileri. Faturalandırma iletişim bilgisi hariç olmak üzere diğer tüm iletişim bilgileri, WHOIS’de gösterilir.

3.9.Devir: Bir Alan adı yalnızca, kendi başına başvurmuş olsaydı bu alan adını kaydetme hakkına sahip olabilecek, ve işbu Politika ile diğer Merkezi Kayıt Politikalarının hüküm ve şartlarıyla birlikte işbu Politikada atıf yapılan diğer şartlar, kararlar, kanun ve düzenlemelere uygun hareket eden bir diğer tarafa devredilebilir.

3.10.İptal, Askıya Alma, Devir ve Değişiklikler

3.10.1.MKK Operatörü, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın:

i.MKK Politikaları ile ICANN şartlarını, ilgili kanun ve düzenlemeler ile mahkeme ve yetkili idari merci emir ve kararlarını ve uyuşmazlık çözüm servis sağlayıcılarının kararlarını uygulamak amacıyla;

ii.Kaydın tam ve doğru bilgilerle birlikte yapılmamış olması halinde veya gerekli olduğu hallerde bilgilerin ICANN veya MKK Politikaları tarafından zorunlu kılındığı şekilde güncellenmemiş veya düzeltilmemiş olması halinde;

iii.MKK Operatörü’nün ve MKK ÜDA’larının işletim veya yönetiminin düzgünlüğünü ve tutarlılığını korumak amacıyla;

iv.MKK Operatörü veya üçüncü bir kişinin hukuki haklarının tesis edilmesi, ileri sürülmesi veya korunması veya MKK Operatörü, MKK veya MKK Teknik Altyapı Operatörü (BERO) veya bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları, yüklenicileri, alt yüklenicileri, çalışanları, yöneticileri, temsilcileri, ortakları, acenteleri, halefleri ve devralanları nezdinde ortaya çıkan mevcut veya muhtemel hukuki veya cezai bir sorumluluğun veya bu sayılanların zarar görmesinin önlenmesi amacıyla;

v.MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından kayda ilişkin yapılan hataları düzeltmek amacıyla;

vi.Yetkili Kayıt Operatörü’nün şart ve koşullarında veya MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi’nde başka şekilde öngörüldüğü üzere

bir kaydı silme, geri alma, iptal etme, askıya alma veya devretme yetkisine sahip olup, hiçbir şekilde bu yetkiyi kullanmak zorunda değildir.

3.10.2.Bir kaydın silinmesi, geri alınması, iptal edilmesi, askıya alınması veya devredilmesi halinde, Alan Adı Sahibi, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından makul bir süre içerisinde bilgilendirilir. Reddedilen bir başvuru veya silinen, geri alınan, iptal edilen, askıya alınan veya devredilen kayda ilişkin ödenen herhangi bir ücret, Yetkili Kayıt Operatörü ve/veya Alan Adı Sahibine iade edilmez.

3.10.3.MKK Operatörü, (örneğin, rezerve edilen, blok edilen, hak ihlali oluşturan alan adlarını kaydettirmek için tekrarlanan çabalarda bulunmak veya Merkezi Kayıt Politikalarını tekrarlanan şekilde ihlal etmek gibi) kötüye kullanım teşkil eden kayıtlarla ilişkilendiği tespit edilen bir Alan Adı Sahibini ve onun temsilcilerini, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Merkezi Kayıt ÜDA’larda herhangi bir kayıt veya rezervasyon yapmaktan men edebilir..

4.DİĞER HÜKÜMLER

4.1.Tazminat: Alan Adı Sahibi, MKK ÜDA’larda bir alan adı için başvuruda bulunulması ve/veya bir alan adının kaydedilmesi sonucu üçüncü kişilerin uğradığı zararlar için münferiden ve doğrudan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder ve MKK, MKK Operatörü ve BERO’yu ve bunların yüklenicilerini, alt yüklenicilerini, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, temsilcilerini, memurlarını, vekillerini, çalışanlarını, acentelerini, haleflerini, devralanlarını ve hizmet sağlayıcılarını (“Tazmin Edilen Taraflar”), Kayıtlı Alan Adının Alan Adı Sahibi tarafından kaydedilmesi veya kullanılmasından dolayı veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü talep, zarar, sorumluluk ve makul yargılama harçları ve masrafları da dâhil masraf ve giderlere ilişkin olarak tazmin eder, savunur ve sorumluluktan kurtarır. Alan Adı Sahibinin bu sorumluluğu, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın, başvuru sırasında yapılan ve MKK Operatörü tarafından kayıt veya yenileme sırasında dayanılan yalan beyan sonucu maruz kalınan herhangi bir zararı da kapsar. Bir Tazmin Edilen Taraf, üçüncü bir kişinin bir talebi veya davası ile tehdit altındaysa, Alan Adı Sahibinden tazminat yükümlülüğünü yerine getirebileceğine yönelik yazılı bir teminat isteyebilir.

4.2.Sorumluluğun Sınırlanması:

4.2.1.Alan Adı Sahibi, ilgili kanun ve düzenlemeler ile ICANN şartları ve MKK Politikaları kapsamında Kayıtlı Alan Adının kayıt ve kullanımından tek başına sorumludur. Özellikle, Alan Adı Sahibi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve internet kullanımını düzenleyen diğer ilgili Türk Hukuku düzenlemeleri uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) veya yetkili diğer kurumların ilgili yasa ve yönetmeliklerin ihlali halinde, Türkiye’de faaliyet gösteren internet erişim ve yer sağlayıcılar vasıtasıyla ÜDA’da Kayıtlı bir Alan Adı ile ilişkili bir internet sitesine erişimi durdurabileceğini veya sınırlayabileceğini ve MKK, MKK Operatörü ve BERO’nun söz konusu durdurma veya kısıtlama nedeniyle sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2.MKK Operatörü, MKK ve BERO hiçbir şekilde; üçüncü kişilerin bulgularına veya bunların verdiği bilgiye dayanılarak veyahut ICANN veya yetkili yasama, idari veya yargı mercileri tarafından verilen yazılı talimatlar üzerine MKK Operatörü tarafından alınan kaydetme, kaydetmeme, iptal, silme, geri alma, askıya alma veya kaydı devretmeye ilişkin kararlar ve bu kararların sonuçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bir alan adı için başvuru yapılması, bir alan adının tescil edilmesi veya kullanılması veya Paylaşımlı Kayıt Sistemi ya da MKK Operatörü’nün web sitesinin kullanılmasından kaynaklanan veya bununla ilişki olarak ortaya çıkan sözleşmesel, haksız fiil (ihmal de dahil) ya da başka bir temelli her türlü dolaylı, tesadüfi veya yansıma zarardan veya kar kaybından, kayıp ve zarar olasılığı kendisine önceden bildirilmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

4.3.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Zaman zaman değiştirilen ve diğer politikalar ve belgelerle tamamlanabilen işbu Politikanın esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır ve bunlardan kaynaklı veya bunlarla bağlantılı her türlü talebin, şikayetin ve uyuşmazlığın çözümü konusunda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

4.4.Dil: İşbu Kayıt Politikası Türkçe ve İngilizce olarak akdedilmiştir. İşbu Politika şartlarının yorumlanmasında herhangi bir zorluk oluşması halinde, Taraflar arasında yalnızca Türkçe nüshası geçerli olur.