ÇIKIŞ POLİTİKASI


1.GİRİŞ

 

1.1.İşbu Belge, .istanbul ve .ist üst düzey alan adlarına (“ÜDA”) ilişkin Çıkış Politikası’nı (“Politika”) açıklamaktadır.

 

1.2.Tüm başvurular, Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla tüm Merkezi Kayıt Kurumu (“MKK”) Politikalarına, ICANN ve Trademark Clearing House (“TMCH”) şartları ile MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmalıdır.

 

1.3.Başvuru Sahipleri, belirli bir alan adı için yapılan kayıt başvurusunun, mutlaka kayıt ile sonuçlanmayacağını kabul ve beyan eder. Sözleşmeden doğan tüm hak ve imtiyazlar, yalnızca işbu Politika, Kayıt Politikası ve varsa Müzayede Politikası’nda açıklanan şartlar altında Çıkış Dönemi’nin ilgili aşamasında ya da onun tamamlanmasını takiben yapılan kayıtla birlikte geçerlilik kazanır.

 

1.4.MKK Operatörü, Çıkış Politikası’nı Yetkili Kayıt Operatörleri ve TMCH ile işbirliği içerisinde yürütür.

 

1.5.Çıkış Dönemi’ne ilişkin zaman akışı Çıkış Planı’nda belirtilmiş, çıkış dönemine ilişkin aşamalar ise  aşağıda kısaca tanımlanmıştır:

 

Aşama

Tanım

Sunrise

Yalnızca TMCH onaylı marka sahipleri Sunrise Dönemi’nde başvuru yapabilecek olup, talep edilen alan adları “ilk gelen, ilk alır” esasına göre yetkili başvuru sahiplerine tahsis edilir.

Sınırlı Kayıt

Yalnızca tanımlanmış kategorilerden birinin kapsamına giren başvuru sahipleri, Sınırlı Kayıt Dönemi’nde başvuru yapabilecek olup, talep edilen alan adları “ilk gelen, ilk alır” esasına göre yetkili başvuru sahiplerine tahsis edilir.

Landrush

Landrush Dönemi’nde elverişli alan adları için herkes başvuruda bulunabilir. Aynı alan adı için birden fazla başvuru olması halinde, ihtilaf müzayede ile çözülür.

Genel Kullanılabilirlik

Elverişli alan adları için herkes başvuruda bulunabilecek olup, talep edilen alan adları “ilk gelen, ilk alır” esasına göre yetkili başvuru sahiplerine tahsis edilir.

 

 

 

 

Launch Schedule / Çıkış Planı

 

Period

Duration

(Süre)

Claims Period

(İtiraz Dönemi)

Start Date

(Başlangıç Tarihi)

Start Time UTC

(Başlangıç Saati)

End Date

(Bitiş Tarihi)

End Time UTC

(Bitiş Saati)

Sunrise

30 days

(30 gün)

No

(Hayır)

January 27, 2016

(27 Ocak, 2016)

16:01

February 26, 2016

(26 Şubat, 2016)

16:00

Limited Registration (Sınırlı Kayıt)

30 days

(30 gün)

Yes

(Evet)

March 1, 2016

(1 Mart, 2016)

16:01

March 31, 2016

(31 Mart, 2016)

16:00

Landrush

30 days

(30 gün)

Yes

(Evet)

April 5, 2016

(5 Nisan, 2016)

16:01

May 5, 2016

(5 Mayıs, 2016)

16:00

General Availability

(Genel Kullanılabilirlik)

-

Yes

(Evet)

May 10, 2016

(10 Mayıs, 2016)

16:01

-

-

 

 

 

1.6.MKK Operatörü, Rezerve Adlar Politikası kapsamında ÜDA’lara kaydedilmemek üzere bazı adları rezerve eder. Rezerve edilen adlar, MKK Operatörü tarafından belirlenecek bir yöntemle daha sonraki bir tarihte elverişli kılınabilir. Buna ek olarak, MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bazı alan adlarını “premium” olarak saklı tutabilir ve bu alan adlarını premium kayıt ücretine tabi kılabilir.

 

1.7.MKK Operatörü, işbu Politika’yı ICANN şartlarını esas alarak ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir.

 

2.SUNRISE DÖNEMİ

 

2.1.MKK Operatörü, kaydın genel olarak kamuya elverişli kılınmasından önce, TMCH tarafından üretilen İmzalı Marka Bilgisi (“SMD”) dosyası bulunan marka sahipleri için bir hak koruma mekanizması olarak bir Sunrise Dönemi sunar.

 

2.2.Sunrise Dönemi’ne katılabilmek için, Başvuru Sahibi:

 • TMCH Kılavuzlarında tanımlandığı şekilde bir SMD dosyası elde etmek için gerekli tüm şartları sağlamalıdır;
 • MKK Operatörü’nün işbu Politika’da belirttiği veya ICANN veya MKK Operatörü tarafından çıkarılmış diğer herhangi bir politikada öngörülen gerekli ek şartları sağlamalıdır;
 • başvuru yapılırken, TMCH Sunrise ve İtirazlar Operatörü tarafından alınan SMD dosyasını sunmalıdır; başvuruyu yalnızca SMD dosyasında bulunan bir Etiket için yapmalıdır; 
 • rezerve edilmemiş, bloke edilmemiş, beklemede veya kilitli tutulmayan bir alan adı için başvuruda bulunmuş olmalıdır.

 

2.3.Ayrıca, bir Sunrise başvurusunun uygun olarak kabul edilebilmesi için, Başvuru Sahibi, Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla ilgili SMD dosyasını teslim etmeli ve talep edilen alan adlarının TMCH ve ICANN tarafından tanımlanan “birebir aynı olma” kriterini karşılaması gerekir. Teslim edilen SMD dosyaları, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından TMCH ile birlikte tasdik edilir.

 

2.4.Geçerli bir SMD dosyası eksik olan, geçersiz SMD dosyası içeren ya da Madde 6’da düzenlenen herhangi bir şartı sağlamayan başvurular, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından reddedilir. Başvurusu reddedilen Başvuru Sahipleri, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından makul bir süre içinde haberdar edilir.

 

2.5.Başarılı başvurular, kronolojik alınış sırasına göre işlem görür ve “ilk gelen, ilk alır” esasına tabi tutulur.

 

2.6.Sunrise Dönemi, Çıkış Planı’nda öngörülen tarihten itibaren yürürlüğe girer. MKK Operatörü, bir kez başlayan Sunrise Dönemi’nin süresini kendi web sitesi aracılığıyla veya uygun gördüğü başka yollarla uzatabilir.

 

2.7.Kayıtlar, alan adının kaydedildiği tarihten itibaren, en az 5 (beş) en fazla 10 (on) yıl süreliğine satın alınabilir. Kayıt, başka bir şekilde sonlandırılmadıkça, kaydın yapıldığı ayın aynı gününde sona erer; meğer ki kayıt 29 Şubat’ta yapılmış olsun, bu durumda kayıt 1 Mart günü sona erer.

 

3.SINIRLI KAYIT DÖNEMİ

 

3.1.Sınırlı Kayıt Dönemi süresince, ÜDA’larda bir alan adının kaydı için yalnızca aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olan Başvuru Sahipleri bir talepte bulunabilir:

 1. Kategori 1: Belediyeler, yargı kurumları, düzenleyici otoriteler, polis ve askeri teşkilatlar, ilk ve orta okullar dahil eğitim kurumları, yüksek öğretim kurumları ve kamu hizmeti sağlayıcıları dahil tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet kurum ve kuruluşları ile barolar ve ticaret odaları gibi kamu kurumu benzeri kuruluşlar.
 2. Kategori 2: Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluş ve organizasyonlar
 3. Kategori 3: Türkiye’de tescilli şirket ve işletmeler.
 4. Kategori 4: Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler.

 

3.2.Sınırlı Kayıt Dönemi’ne katılabilmek için, tüm Başvuru Sahipleri, hangi Kategori altında başvuru yaptıklarını belirtmeli ve başvuru konusu alan adı:

 • rezerve veya bloke edilmiş, beklemede veya kilitli tutulmuş halde olmamalı;
 • halihazırda Sunrise veya Sınırlı Kayıt Dönemi’nde kaydedilmiş olmamalı ve
 • bir Sunrise ve Sınırlı Kayıt başvurusu veya ihtilafının sonuçlanmasının beklenmesi sebebiyle elverişsiz durumda olmamalıdır.

 

 1. Sınırlı Kayıt Dönemi süresince:
 1. Kategori 1’in kapsamına giren bir Başvuru Sahibi, sadece Başvuru Sahibinin adı veya sunduğu hizmet ile bağlantılı olan alan adlarının kaydı için başvurabilir. (örneğin, Başvuru Sahibinin organizasyonunu, onun bölümlerini, makamlarını ya da temsilciliklerini tanıtan terim ve adlar)
 2. Kategori 2’nin kapsamına giren bir Başvuru Sahibi, sadece kendi kuruluş düzenlemesi, vakıf senedi veya içtüzüğünde gözüken resmi adıyla birebir aynı olan bir alan adının kaydı için başvurabilir.
 3. Kategori 3’ün kapsamına giren bir Başvuru Sahibi, sadece ticaret unvanının ayırt edici kısmı ya da Türk Patent Enstitüsü’nde tescilli markası ile birebir aynı olan alan adlarının kaydı için başvurabilir.
 4. Kategori 4’ün kapsamına giren bir Başvuru Sahibi, sadece geçerli ve resmi kimlik belgesinde gözüken adı ve soyadı ile birebir aynı olan bir alan adının kaydı için başvurabilir. Başvuru Sahibinin birden fazla ön adının olması halinde, ön adlarından birinin sadece ilk harfi kullanılabilir ya da bir ön ad hiç kullanılmayabilir. Ön adlardan en az biri ile soyadın birlikte kısaltma olmadan kullanılması ise zorunludur. Başvuru Sahibi isterse, adı ile soyadının arasında veya alan adının sonunda “-“ işaretini ya da bir rakam kullanabilir.

 

3.4.Sınırlı Kayıt Dönemi süresince yapılan alan adı kayıt başvurulara ilişkin olarak, aşağıdaki süreç izlenir:

 1. Başvuru Sahibi, bir Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla bir alan adının kaydı için talepte bulunmalıdır.
 2. Başvuru sahibi, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından söz konusu kayıt talebinin alındığının bildiriminden itibaren 72 saat içerisinde EK-1’de ilgili Kategori için belirtilen gerekli belgelerin tümünü Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla MKK Operatörü’ne sunmalıdır.
 3. Başvuru Sahibinin, MKK Operatörü tarafından kayıt için elverişliliğin denetlenmesi için gerekli olan söz konusu belgeleri belirtilen süre içerisinde sunmaması halinde, söz konusu başvuru hiç yapılmamış sayılır ve MKK Operatörü tarafından bu Politika kapsamda dikkate alınmaz.

 

3.5.Geçerli başvurular, kronolojik alınış sırasına göre işlem görür ve “ilk gelen, ilk alır” esasına tabi tutulur.

 

3.6.Sınırlı Kayıt Dönemi, Çıkış Planı’nda öngörülen tarihten itibaren yürürlüğe girer. MKK Operatörü, bir kez başlayan Sınırlı Kayıt Dönemi’nin süresini kendi web sitesi aracılığıyla veya uygun gördüğü başka yollarla uzatabilir.

 

3.7.Sınırlı Kayıt Dönemi, Türk kamu kurumları ile Türkiye bazlı işletmelere, organizasyonlara ve bireylere özel ve ayrıcalıklı bir muamele tanınması için kurgulanmıştır. Bu çerçevede, MKK Operatörü, Sınırlı Kayıt Dönemi kayıtları için, Çıkış Politikası’nın diğer safhaları ile Genel Kullanılabilirlik süresince yapılan kayıtlar için ödenecek kayıt ücretlerinden farklı olarak özel  kayıt ücreti öngörebilir.

 

3.8.Kayıtlar, alan adının kaydedildiği tarihten itibaren, en az 2 (iki) en fazla 10 (on) yıl süreliğine satın alınabilir. Kayıt, başka bir şekilde sonlandırılmadıkça kaydın yapıldığı ayın aynı gününde sona erer; meğer ki kayıt 29 Şubat’ta yapılmış olsun, bu durumda kayıt 1 Mart günü sona erer.

 

4.LANDRUSH

 

4.1.MKK Operatörü, Genel Kullanılabilirlik Dönemi’nin başlangıcından önce, herhangi bir Başvuru Sahibinin ÜDA’larda alan adı başvurusu yapmasına izin vermek amacıyla, bir Landrush Dönemi sunar.

 

4.2.Landrush Dönemi’ne katılabilmek için, Başvuru Sahibi, sadece:

 • rezerve ya da bloke edilmemiş, beklemede veya kilitli tutulmayan;
 • halihazırda Sunrise veya Sınırlı Kayıt Dönemi’nde kaydedilmemiş olan ve
 • bir Sunrise veya Sınırlı Kayıt Dönemi başvurusu veya ihtilafının sonuçlanmasının beklenmesi sebebiyle elverişli olmayan

bir alan adı için başvurabilir.

 

4.3.Kayıt(lar), aynı alan adı için iki veya daha fazla başvuru yapılmış olmadıkça, Landrush Dönemi’nin sona ermesini takiben tahsis edilir. Birden fazla başvuru halinde, MKK Operatörü, Müzayede Kuruluşu’nu ve bu başvurulara sponsor olan Yetkili Kayıt Operatörü’nü/lerini bilgilendirir ve yetkili Başvuru Sahipleri arasındaki ihtilaf Müzayede Politikası uyarınca müzayede süreci ile çözülür. Yetkili her Başvuru Sahibine müzayedeye katılması için gerekli bilgi verilir ve müzayedede başarılı olan Başvuru Sahiplerine verilen alan adları Müzayedenin tamamlanmasını takiben tahsis edilir. Tüm müzayede ücretleri, masrafları ve alan adı için son teklif edilen bedel, Başvuru Sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

 

4.4.Landrush Dönemi, Çıkış Planı’nda öngörülen tarihten itibaren yürürlüğe girer. MKK Operatörü, bir kez başlayan Landrush Dönemi’nin süresini kendi web sitesi aracılığıyla veya uygun gördüğü başka yollarla uzatabilir.

 

4.5.Kayıtlar, alan adının kaydedildiği tarihten itibaren, en az 1 (bir), en fazla 10 (on) yıl süreliğine satın alınabilir. Kayıt, başka bir şekilde sonlandırılmadıkça, kaydın yapıldığı ayın aynı gününde sona erer; meğer ki kayıt 29 Şubat’ta yapılmış olsun, bu durumda kayıt 1 Mart günü sona erer.

 

5.GENEL KULLANILABİLİRLİK

 

5.1.Genel Kullanılabilirlik döneminin başlaması üzerine, elverişli isimler; MKK Politikaları, ICANN şartları ile Türk kanun ve düzenlemelerine tabi olarak Yetkili Kayıt Operatörü tarafından  “ilk gelen, ilk alır” esasına göre tahsis edilir.

 

5.2.Madde 6’da öngörülenler dışında, Genel Kullanılabilirlik Dönemi süresince yapılan başvurular için hiçbir ek şart aranmaz.

 

5.3.Geçerli başvurular, kronolojik alınış sırasına göre işlem görür ve “ilk gelen, ilk alır” esasına tabi tutulur.

 

6.GENEL KURALLAR

 

6.1.Bir alan adı için başvuru yaparak, her bir Başvuru Sahibi:

 1. başvuru yapmak için gerekli yetkiyi haiz olduğunu;
 2. başvurunun iyi niyetle ve yasal amaçlarla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmiyor olduğunu;
 3. sağlanan bilgilerin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu ve bilgilerin güncel, eksiksiz ve doğru kalmasını sağlamak amacıyla bilgileri düzeltmeyi ve güncellemeyi kabul ettiğini;
 4. MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından daha fazla bilgi veya açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde, bu talebi derhal ve doğru olarak cevaplayacağını;
 5. başvurunun Sunrise veya Sınırlı Kayıt Dönemi’ne ilişkin olması halinde, Başvuru Sahibinin bilgisi dahilinde, talep edilen alan adının Madde 2 ve Madde 3’te tanımlanan ilgili eşleşme kriterlerini sağladığını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2.Tüm Başvuru Sahipleri, aşağıda sıralanan şartları ve zaman zaman değiştirilebilecek ICANN ve TMCH tarafından öngörülen nitelikleri sağlamalıdır:

 1. MKK Politikalarına uygun olarak eksiksiz bir başvuru yapılmalıdır ve ilgili ücret(ler) Çıkış Planı’nda öngörülen belirli zaman dilimi içerisinde Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla MKK Operatörü’ne ödenmelidir,
 2. başvurular ICANN tarafından akredite edilmiş ve MKK Operatörü ile MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi’ni imzalamış Yetkili Kayıt Operatörü aracılığıyla MKK Operatörü’ne iletilmelidir,

iii.MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından talep edilmesi durumunda ek bilgi sağlanmalıdır.

 

6.3.Başvurular, MKK Operatörü’nün kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın reddedilebilir:

 1. başvurunun işbu Politika ile tam bir uyum içerisinde olmaması halinde.
 2. MKK Operatörü ile BERO’nun sistemlerinin ve/veya ÜDA’ların işleyişinin ve/veya yönetiminin düzgünlüğünün ve devamlılığının korunması için gerekli olması halinde,
 3. MKK, MKK Operatörü veya BERO’ya karşı herhangi bir hukuksal başvurunun yapılmasının önlenmesi ya da ICANN şartlarına veya Türk kanun ve düzenlemeleri ile Türk yargı ve idari mercilerinin karar veya emirlerine uymak için gerekli olması halinde,

iv.MKK Operatörü, MKK ve BERO ve bunların yüklenicileri, altyüklenicileri, iştirakleri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, servis sağlayıcıları ve acenteleri aleyhine sorumluluğun doğmasının önlemesi için gerekli olması halinde.

 

6.4.MKK Operatörü, Kayıt Politikasında öngörülen koşullar altında bir kaydı silmeye, geri almaya, iptal etmeye, askıya almaya veya devretmeye de yetkilidir.

 

6.5.ICANN şartlarını yerine getirmek için, MKK Operatörü, ÜDA’lar için bir “İtiraz Dönemi” öngörür. İtiraz Dönemi, Sınırlı Kayıt ve Landrush Dönemleri ile Genel Kullanılabilirlik Dönemi’nin ilk 90 günü için geçerlidir. İtiraz Dönemi içerisinde TMCH’de kayıtlı bir marka ile birebir aynı olan bir alan adı için başvuruda bulunulması halinde, Yetkili Kayıt Operatörü, söz konusu Başvuru Sahibine bir İtiraz Bildirimi iletir. Bu durumda, Başvuru Sahibinin kayda devam edebilmesi için, İtiraz Bildiriminde yer alan bilgileri onaylaması gerekir.

 

6.6.Başvuru Sahipleri, bu Politika kapsamında ÜDA’larda bir alan adına ilişkin yapılan kayıt talebi veya bir alan adı kaydı sebebiyle mağdur olan üçüncü kişilerin uğradığı zararlar için tek başına ve doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Başvuru Sahipleri aynı zamanda, MKK, MKK Operatörü ve BERO ve bunların iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, yüklenicilerini, altyüklenicilerini, görevlilerini, müdürlerini, temsilcilerini, çalışanlarını ve hissedarlarını Başvuru Sahibinin filleri, ihmalleri ve hatalarından kaynaklanan talep, dava, zarar ve mağduriyetlere karşı tazmin edeceğini ve sorumsuz kılacağını kabul ve beyan eder. MKK Operatörü tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Politika kapsamında ÜDA’larda bir alan adına ilişkin yapılan bir kayıt talebi veya bir alan adının kaydı sebebiyle MKK Operatörü’nün maruz kaldığı masraflara ve ücretlere karşı Başvuru Sahiplerini makul ve yeterli bir tazminat güvencesi sağlamakla zorunlu kılabilir.

 

6.7.Çıkış Dönemi’nde yapılan başvurular için uygulanacak ücretler aşağıdaki gibidir:

 1. Sınırlı Kayıt ve Landrush Başvuru Sahipleri, iade edilmez nitelikteki başvuru ücretlerini ödemek zorundadır.
 2. Kayıt ücreti, başvuru başarılı olursa alınır.
 3. Alan adı sahibi eğer kayıt süresini uzatmak isterse alan adı yenileme ücretini ödemesi gerekir.
 4. Müzayede ücreti ve müzayede sonunda belirlenen nihai teklif bedeli, Landrush başvurularına ilişkin bir müzayede süreci yürütülmesi halinde söz konusu olur.

 

Başvuru Sahipleri, Yetkili Kayıt Operatörü, Müzayede Kuruluşu, TMCH ve sürece dahil olan diğer ilgili taraflarca zorunlu kılınan başkaca ücretler olabileceğini kabul eder.

 

6.8.Tüm Başvuru Sahipleri, Genel Uyuşmazlık Çözüm Politikası’nın bir parçası olarak verilen kararlara uymayı ve katılmayı ve Sunrise Dönemi kayıtlarının Sunrise Uyuşmazlık Çözüm Politikası aracılığıyla ihtilaflı hale gelebileceğini kabul ve beyan eder.

EK 1

Sınırlı Kayıt Dönemi’nde bir alan adının kaydedilebilmesi için, Başvuru sahibinin hangi Kategori altında başvuru yaptığını belirtmesi ve aşağıda her bir Kategori için belirtilen dokümanlardan ilgili olanları sunması gerekmektedir.

 

 

Gerekli Dokümanlar

Kategori 1

Kategori 1 kapsamındaki Başvuru Sahipleri, ilgili kurumun/kuruluşun yetkili temsilcisi tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesini sunmak zorundadır.

Kategori 2

Kategori 2 kapsamındaki Başvuru Sahipleri, kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğü sunmak zorundadır.

Kategori 3

 • Başvurunun Başvuru Sahibinin ticari unvanına dayanması halinde, Başvuru Sahibi, ticaret unvanını içeren aşağıdaki dokümanlardan herhangi biri sunmak zorundadır;
 1. Faaliyet Belgesi,
 1. Ticari Sicil Belgesi,
 2. Oda Sicil Kaydı,
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı.
 • Başvurunun Başvuru Sahibinin tescil edilmiş markasına dayanması halinde ise, Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış Marka Tescil Belgesi ya da marka tescil başvurusunun sunulması zorunludur.

Kategori 4

Kategori 4 kapsamındaki Başvuru Sahipleri başvurunun dayanağı olan adı ve soyadı içeren geçerli kimlik belgelerini (yalnızca nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet belgesi veya baro kimlik kartı) sunmak zorundadır. Türkiye’de ikamet eden yabancıların ayrıca Türkiye’de ikamet ettiklerini gösteren ikamet belgelerini sunmaları gereklidir.

 

 

 

', N'cikis-politikasi', N'', N'', 10, CAST(0x0000A59800E88767 AS DateTime), CAST(0x0000A59800EAAECE AS DateTime), 2042, 1, 0) INSERT [dbo].[Policies] ([Id], [DataId], [LanguageId], [Title], [Content], [FriendlyUrl], [Keywords], [Description], [Order], [CreatedDate], [UpdatedDate], [Owner], [Active], [Deleted]) VALUES (11, 11, 1, N'YETKİLİ KAYIT OPERATÖRÜ UYUM POLİTİKASI', N'

YETKİLİ KAYIT OPERATÖRÜ UYUM POLİTİKASI

1.GİRİŞ

1.1.İşbu belge, .istanbul ve .ist üst düzey alanlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Yetkili Kayıt Operatörü Uyum Politikası’nı açıklamaktadır.

1.2.MKK Operatörü, en iyi kalitede merkezi kayıt hizmetleri sunmak ve kimlik hırsızlığı, sahtecilik ve diğer çevrimiçi suç ve ihlalleri ve Merkezi Kayıt ÜDA’nın diğer kötüye kullanımlarını önlemek için etkin prosedür, kural, mekanizma ve başka yöntemler kullanmak suretiyle .istanbul ve .ist ÜDA’ları için güvenli, saygın, itibarlı ve sağlam bir merkezi kayıt faaliyeti tesis etme ve bunu devam ettirme konusunda kararlıdır. Bu çerçevede, MKK Operatörü; güvenilir, düzgün ve hukuka uygun bir şekilde faaliyet gösteren ve MKK Operatörü-Yetkili Kayıt Operatörü Sözleşmesi (RRA) ile Merkezi Kayıt Politikalarında belirtilen Yetkili Kayıt Operatörü yükümlülüklerini ifa etmek için yeterli düzeyde finansal kaynak ve operasyonel tecrübe ve kabiliyete sahip Yetkili Kayıt Operatörleri ile çalışmayı amaçlamaktadır.

1.3.Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, işbu Politika; ICANN tarafından ve Merkezi Kayıt Sözleşmesi’nde öngörülen yükümlülüklere uygun olarak keyfilik içermeyecek ve tüm Yetkili Kayıt Operatörlerine ayrım yapılmadan uygulanacak şekilde, (i) Yetkili Kayıt Operatörlerinin Merkezi Kayıt ÜDA’larında alan adı kaydedebilmesi için sağlaması gereken kriterleri belirler ve (ii) Yetkili Kayıt Operatörlerinin uyum yükümlülüklerini ortaya koyar.

2.KURALLAR

2.1.Genel Uyum Yükümlülüğü

2.1.1. RRA hükümlerine ek olarak, Yetkili Kayıt Operatörü, RRA süresince, aşağıda belirtilenlere uymak ile yükümlüdür:

i.tüm ilgili ICANN standartları, politikaları, prosedürleri ve uygulamaları;

ii.Türk Hükümeti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeleri dahil, tüm Türk kanun ve düzenlemeleri ile Türk mahkeme ve idari makamları tarafından verilen emir veya kararlar ve diğer ülke hukukları; şu kadar ki, Türk yasama, yürütme ve yargı organları tarafından öngörülen şartlar veya emirler ile diğer ülke makamları tarafından öngörülen şartlar ve emirler arasında bir çatışma olması halinde, Yetkili Kayıt Operatörü, Türk makamlarınca öngörülen şart ve emirlere uyar;

iii.tüm Merkezi Kayıt Politikaları ile MKK Operatörü ve MKK Operatörü’nün Teknik Altyapı Operatörü (“BERO”) tarafından muhtelif zamanlarda belirlenen Merkezi Kayıt ÜDA’larına ilişkin operasyonel standartlar, politikalar, prosedürler ve uygulamalar.

2.1.2. Yetkili Kayıt Operatörü, diğer hususların yanında; kendisinin ya da yüklenicilerinin veya alt yüklenicilerinin, sosyal ağ platformlarında (örneğin twitter, Facebook, Instagram) ya da reklam, kampanya veya benzeri faaliyetlerinde, MKK ya da MKK Operatörü’nün saygınlığına zarar verebilecek veya tehdit oluşturabilecek şekilde, MKK, MKK Operatörü ve onun hizmetleri hakkında onur kırıcı, itibar zedeleyici, incitici veya benzeri bir dil kullanmayacağını veyahut yanlış veya yanıltıcı bilgiler sağlamayacağını taahhüt eder.

2.2.Yeterlilik Kriterleri:

2.2.1. ICANN Akreditasyonu: .istanbul ve. ist ÜDA’ları için yetkili kayıt operatörü sıfatını haiz olmak isteyen Yetkili Kayıt Operatörlerinin ICANN akreditasyonuna sahip olması zorunludur. Bu doğrultuda, Yetkili Kayıt Operatörü, https://www.icann.org/resources/pages/accreditation-2012-02-25-en adresinde belirtilen, akreditasyon için gerekli tüm ICANN şartlarını yerine getirmiş ve Yetkili Kayıt Operatörü Akreditasyon Anlaşmasının 2013 versiyonunu ICANN ile imzalamış olmalıdır.

2.2.2. MKK Operatörü Akreditasyonu için Ek Kriterler: Yetkili Kayıt Operatörü, Merkezi Kayıt ÜDA’larına alan adı kaydı için ayrıca aşağıdaki kriterleri karşılamak zorundadır:

i.Yetkili Kayıt Operatörü, ICANN şartları çerçevesinde üst düzey alan adları için yetkili kayıt operatörü olarak çalışma konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

ii.Yetkili Kayıt Operatörü, kendi haksız davranışları sonucu ortaya çıkan zararlar için MKK Operatörü, MKK, BERO ve Alan Adı Sahiplerinin makul tazminat taleplerini karşılamak üzere, 1.000.000 Amerikan Doları değerinde bir ticari genel sorumluluk sigortasını RRA süresince yürürlükte tutmayı taahhüt etmeli veya söz konusu sigortayı elde etme yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

2.2.3. Yetkili Kayıt Operatörü, RRA süresince, bu Politikada belirtilen yeterlilik şartlarını sağlamayı sürdürmek zorundadır.

2.3.Faaliyet ve Hukuk Süreci: Yukarıda belirtilen yeterlilik şartlarını sağlayan Yetkili Kayıt Operatörleri, MKK Operatörü akreditasyonunu sağlamak üzere MKK Operatörü ile iletişime geçmeli ve aşağıda belirtilenleri yerine getirmelidir:

 • Yetkili Kayıt Operatörü Bilgi Formunun doldurulması
 • RRA’nın doldurulması ve imzalanması
 • Yetkili Kayıt Operatörü Yetkilendirme Formunun doldurulması ve imzalanması
 • Yetkili Kayıt Operatörü’nün kuruluş dokümanlarının bir kopyasının sunulması
 • Sigorta Sertifikası veya sigorta belgesinin bir kopyasının sağlanması

2.4.Teknik Sertifikasyon: Yetkili Kayıt Operatörü, BERO ile iletişime geçmek ve kendi sistemlerinin BERO’nun Paylaşımlı Kayıt Sistemine tam olarak bağlanmasını sağlamak adına Operasyonel Test ve Değerleme (OTE) sertifikasyon sürecinin tamamlanması da dahil, BERO’nun başlangıç sürecini tamamlamak zorundadır.

2.5.Finansal Şartlar: Yetkili Kayıt Operatörleri kaydedilen her bir alan adı için BERO vasıtasıyla MKK Operatörü’ne matbu bir ücret öder. BERO, MKK Operatörü adına, Yetkili Kayıt Operatöründen aylık tahmini kayıtlar üzerinden ödemelere ilişkin bir teminat yatırmasını ister. Yetkili Kayıt Operatörü, aylık düzeyde işlem hacminde dikkate değer bir artış beklemesi veya premium alan adları satmayı planlaması halinde teminat miktarını tekrar değerlendirerek, duruma göre uyarlamak zorundadır.