KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNLENMESİ POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.Bu belge, .istanbul ve .ist üst düzey alanları için (“Merkezi Kayıt ÜDA”) Kötüye Kullanımın Önlenmesi Politikasını açıklamaktadır.

1.2.Bu Politikada yer alan sınırlamalar; Merkezi Kayıt ÜDA’ların ve MKK Operatörü ile MKK Teknik Altyapı Operatörü’ne (“BERO”) ait sistemlerin güvenliğini, istikrarını, düzgünlüğünü ve kalitesini korumak, Türk hukuku ile diğer ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uyumu sağlamak ve de üçüncü kişilerin haklarını korumak amaçlarıyla öngörülmüştür.

1.3.Merkezi Kayıt ÜDA‘larda bir alan adı kaydı yaptırmasıyla birlikte, Alan Adı Sahibi, alan adını yalnızca hukuka uygun amaçlar için Merkezi Kayıt Politikalarına uygun olarak kaydetmeyi ve kullanmayı kabul eder. Alan Adı Sahibi, burada belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesinin, MKK Operatörü tarafından alan adı kaydının askıya alınması, iptali ya da silinmesi sonucunu doğrabileceğini onaylar ve kabul eder.

1.4.MKK Operatörü, bu Politikayı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ICANN gereklilikleri çerçevesinde  zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir.

2.Kötü niyetli kayıtlar ve kötü amaçlı kullanım

2.1.Bu Politika kapsamında “kötüye kullanım” kavramı, aşağıda sayılanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ciddi derecede zarara neden olan veya zarara neden olabilecek nitelikte olan veya hukuka aykırı, gayrimeşru, kamu düzenine, ahlâka ya da dürüst ticari örf ve adete aykırı olan davranışlar olarak tanımlanır:

·        Yanlış veya güncel olmayan WHOIS bilgisi kullanan veya en kısa sürede yanlış veya güncel olmayan bilgisi düzeltilmeyen alan adı kaydı;
 

·        Bir alan adının, herhangi bir üçüncü kişiyi dolandırmak, aldatmak veya hile kullanarak yanıltmak için kaydedilmesi veya kullanılması
 

·        Bir alan adının; kısaltmalar, yeniden kombinasyonlar, (IDNs dâhil) yazım yanlışı çeşitlendirmeleri, terimlerin değişiklik veya noktalama işaretleri kullanılarak veya başka bir şekilde farklılaştırılması gibi yöntemlerle Türk yasama, yargı veya idari makamları veya bunların bağlı birimleri, yerel temsilcikleri ya da toplumun ya da belirli bir kitlenin üyeleri ile ilişkilendirilmesi konusunda karışıklığa neden olmak için kaydedilmesi, kullanılması veya kullanılmaya çalışılması;
 

·        Bir alan adının, kamu güvenliği ve düzenine aykırı olarak (örneğin terörün, vandalizmin ya da başka bir tür şiddetin ya da ırkçılığın herhangi bir yöntemle övülmesi veya desteklenmesi, isyana tahrik edilmesi, gençlere zarar verici nitelik taşınması veya genel ahlaka aykırı olunması gibi) ya da Türkiye Cumhuriyeti veya İstanbul’un ya da bunların halkının itibarını zedeleyici şekilde kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adının, ırksal, etnik, dini veya politik temelli nefret uyandıran, onur kırıcı, radikal veya aşağılayıcı içerik dağıtmak ve yayınlamak için kaydedilmesi veya kullanılması (örneğin, “nefret içerikli sayfalar”, );
 

·        Bir alan adının, mahremiyeti veya mülkiyet haklarını, (örneğin telif hakları, tasarım hakları, patentler, patent başvuruları, ticari markalar, kişilik hakları, ticari sırlar gibi) fikri mülkiyet haklarını ya da MKK Operatörü’nün ya da herhangi bir üçüncü kişinin diğer yasal haklarını yayınlamak, iletmek, dağıtmak, yüklemek veya göndermek için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“MKK”), MKK Operatörü, Türkiye Cumhuriyeti veya onun yargı, idari, veya yasama makamları, yetkilileri, bağlı birimleri veya yerel temsilcikleri ya da toplum veya belirli bir hedef kitle ile alay etmek, bunlara hakaret etmek veya başka bir şekilde zarar vermek (örneğin, kamuoyunu olumsuz yönde etkileme gibi) için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adını kaydederek veya kullanarak herhangi bir ilgili yerel, veya ulusal veya uluslararası kanun veya düzenlemenin ihlali;
 

·        Bir alan adının; online kumar ve yetişkin içerik dahil, herhangi bir yasadışı faaliyetin pazarlanması, bunlara dahil olunması veya yardımcı olunması, herhangi bir yasadışı mal veya hizmetin reklamı veya satış için teklif edilmesi veya Türk hukukuna göre yasak olan ticari fırsat veya yatırımların pazarlanması için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adının, reçeteli ilaçların veya kontrol edilen maddelerin reçetesiz olarak satışı veya dağıtımı ile lisanssız ya da onaylanmamış ilaçların satış veya dağıtımını desteklemek için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adı altında çocuk pornografisi veya küçükleri cinsel içerikli bir faaliyet içerisinde tasvir eden veya küçüklere başka bir şekilde zarar veren diğer içeriklerin, dağıtımı, kullanılması veya teşvik edilmesi;
 

·        Bir alan adının, cinsel içerikli materyal dağıtımı için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adının; e-posta, anlık mesajlaşma, mobil mesajlaşma veya web siteleri veya internet forumları dahil herhangi bir yolla istenmeyen ticari mesajların (spam) iletilmesi için kaydedilmesi veya kullanılması;
 

·        Bir alan adının, (dağıtılmış) hizmet reddi saldırıları başlatmak veya bunlara isteyerek katılmak (DDoS saldırıları) için kaydedilmesi veya kullanılması;

·        Bir alan adının, kimlik hırsızlığı, internet kullanıcılarını kullanıcı adı, şifre ya da mali veriler gibi kişisel verilerini ifşa etme yönünde kandırma veya kendisini başkası gibi veya güvenilir bir kaynak olarak göstermek için kullanımı; 
 

·        Alan Adı Sahibi veya herhangi bir kullanıcı tarafından, DNS korsanlığı ve “zehirlenmesi” dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendilerine ait olmayan bir hesap veya bilgisayar kaynağına yetkisiz olarak erişmek için çabalarda bulunulması;
 

·        Virüs, “ Truva Atı”, reklam destekli veya casus yazılım, kötü amaçlı yazılım, botware, tuş kaydedici botlar, bozuk veri ya da herhangi bir bilgisayar yazılımı, donanımı veya telekomünikasyon ekipmanlarını sekteye uğratmak, yok etmek veya sınırlamak amacıyla tasarlanan herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren şeylerin iletimi ve dağıtımı ve bilgisayar veya ağ korsanlığı (hekleme) veya izinsiz şifre kırımı;
 

·        DNS’in; (a) herhangi bir yasadışı, saldırgan, ihlal edici, onur kırıcı veya düzmece bir amaç için; (b) herhangi bir bilgisayar dosyası, veritabanı veya ağına ilişkin bir güvenliği veya şifrelemeyi değiştirmek, çalmak, bozmak, devre dışı bırakmak, yok etmek, çiğnemek veya ihlal etmek için; (c) MKK Operatörü’nün ağının diğer müşteri ve yetkili kullanıcılar tarafından kullanılmasına esaslı bir şekilde müdahale etmek için; (d) MKK Operatörü tarafından sağlanan DNS’in herhangi bir yönünü değiştirmek, karıştırmak, ayarlamak, onarmak veya bozmak için veya (e) MKK Operatörü’ne göre genel kabul görmüş İnternet etik ve davranış kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanılması veya bilerek ya da bilmeyerek başkalarının kullanmasına izin verilmesi;
 

·        Yetkisiz hızlı akım barındırmalı bir alan adı kullanılması (hızlı akım barındırma, ancak MKK Operatörü tarafından önceden izin verilmişse kullanılabilir), internet adresinin veya internet hizmetlerinin gizlenmesi;
 

·        Bir alan adının, botnetleri, yani tehlikeli bilgisayarlar ağını kumanda ve kontrol etmek için kullanılması;
 

·        MKK Operatörü’nün hizmetlerini ödeme yapmadan herhangi bir yolla veya amaçla elde etmek veya elde etmeye çalışmak;
 

·        Merkezi Kayıt ÜDA’larının işleyişine veya MKK Operatörü’nün hizmetlerine müdahalede bulunma;
 

·        Bir alan adının, diğer Alan Adı Sahiplerinin adil kullanımını zarar verecek şekilde hizmetlerin aşırı kullanımı dahil, diğer müşterilerin ya da yetkili kullanıcıların kullanımına veya yararlanmasına müdahale edecek bir tarzda kullanılması;
 

·        Bir alan adının, Alan Adı Sahibi dışındaki, bağımsız üçüncü kişilere üçüncü düzey alan adı kayıtları sağlamak için ticari olarak kullanılması;
 

·        MKK Politikalarına aykırı olarak bir alan adının kaydedilmesi veya kullanılması.

2.2.Bu Politika kapsamında, MKK Operatörü;

i.bu Politikanın ihlâlinin veya ihlal edilmiş olabileceği yönünde makul belirtilerin söz konusu olduğuna; ve/veya

ii.başka bir şekilde kamunun yararına olabileceğine

inanıyorsa, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve bir ön bildirime gerek olmaksızın, bir Alan Adı Sahibinin tüm alan adı kayıtlarını veya bunlardan bazılarını silebilir, geri alabilir, iptal edebilir, askıya alabilir veya devredebilir ya da kilitleyebilir, beklemeye alabilir veya benzeri bir statüyü koyabilir ya da gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir.

MKK Operatörü, yapmış olduğu tespitin haklılığını kanıtlamak  zorunda değildir ve  (i) MKK Operatörü’nün görüşünün veya şüphesinin temelinin bulunmadığının kanıtlanması ya da (ii) MKK Operatörü’nün diğer Alan Adı Sahiplerine benzeri özelliklere sahip olan veya benzeri tarzda kullanılan hizmetleri sunması halinde dahi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3.Buna ek olarak, MKK Operatörü, Türk hukuku ya da yetkili diğer ülke hukuklarında gerekli kılındığı şekilde, yetkili yasama, yargı ve idari mercilere tüm bilgi ve kanıtları sunabilir veya sunulmak üzere isteyebilir. MKK Operatörü Türk yasa ve yönetmeliklerine uymak için diğer önlemleri alacaktır.

3.ENGELLENEN ALAN ADI SAHİPLERİ

3.1.MKK Operatörü, (örneğin, tecavüz oluşturan alan adlarını kaydettirmek için tekrarlanan çabalarda bulunmak veya Merkezi Kayıt Politikalarını tekrarlanan şekilde ihlal etmek gibi) tekrarlanan şekillerde kötüye kullanım teşkil eden kayıtlarla ilişkilendiği tespit edilen bir Alan Adı Sahibini ve onun temsilcilerini, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Merkezi Kayıt ÜDA’larda herhangi bir kayıt veya rezervasyon yapmaktan men edebilir.

3.2.Buna ek olarak, kötüye kullanım teşkil eden kayıtlar veya kötü niyetli kullanımlarla ilişkili olduğu tespit edilen alan adı sunucuları yerel kara listeye eklenebilir ve söz konusu hileli alan adı sunucularını kullanan mevcut veya yeni kayıtları inceleme altına alabilir.

4.DİĞER HÜKÜMLER

4.1.Merkezi Kayıt hizmetlerinin sağlanması, hiçbir şekilde MKK Operatörü’nün alan adlarının Alan Adı Sahipleri tarafından kullanımını desteklediği veya onayladığı anlamına gelmez ve MKK Operatörü, bu sebeple hiçbir sorumluluk üstlenmez.

4.2.Alan Adı Sahibi; MKK, MKK Operatörü ve BERO ve bunların yüklenicilerini, alt yüklenicilerini, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, temsilcilerini, memurlarını, vekillerini, çalışanlarını, acentelerini, haleflerini, devralanlarını ve hizmet sağlayıcılarını, Alan Adı Sahibinin bu Politika kapsamındaki kötüye kullanımlarından dolayı veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü talep, zarar, sorumluluk ve makul yargılama harçları ve masrafları da dâhil masraf ve giderlere ilişkin olarak tazmin eder, savunur ve sorumluluktan kurtarır.

4.3.Ayrıca, Alan Adı Sahibi, bir alan adının iptal edilmesi, geri alınması veya askıya alınması dahil bu Politika kapsamında gerçekleştirdiği herhangi bir işlemden dolayı MKK Operatörü’nü sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Özellikle, Alan Adı Sahibi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve internet kullanımını düzenleyen diğer ilgili Türk Hukuku düzenlemeleri uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) ilgili yasa ve yönetmeliklerin ihlali halinde, Türkiye’de faaliyet gösteren internet erişim ve yer sağlayıcılar vasıtasıyla ÜDA’da Kayıtlı bir Alan Adı ile ilişkili bir internet sitesine erişimi durdurabileceğini veya sınırlayabileceğini ve MKK, MKK Operatörü ve BERO’nun söz konusu durdurma veya kısıtlama nedeniyle sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

4.4.Bir Alan Adı Sahibi, alan adını bir başkasına lisans olarak verir ya da kiralar veya alan adının başka bir şekilde kullanılmasına izin verirse, Merkezi Kayıt Politikaları ile uyum da dahil alan adı veya alt alan adıyla ilgili bütün faaliyetlerden dolayı sorumlu olur ve söz konusu kullanıcının davranışları, Merkezi Kayıt Politikaları açısından Alan Adı Sahibinin davranışı sayılır.

4.5.MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Politika ile uyumun devamlılığını temin etmek için belirli, rastgele seçilmiş ya da tüm alan adlarına ilişkin olarak Whois bilgilerinin doğruluğu konusunda denetimler veya kontroller gerçekleştirebilir. Uyumun yokluğu durumunda, MKK Operatörü, gerekli önlemleri almak için ilgili Alan Adı Sahiplerine bir bildirimde bulunmak zorunda değildir.

4.6.MKK Operatörü, alan adının kaydına veya kullanımına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık konusunda karar vermek zorunda değildir.

5.KÖTÜYE KULLANIMI BİLDİRME

5.1.Bir kullanıcının, Yetkili Kayıt Operatörü'nün ya da Alan Adı Sahibinin bu Politikayı ihlal ettiğini öğrenen bir Yetkili Kayıt Operatörü veya Alan Adı Sahibi, bunu derhal aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden MKK Operatörü’nü bildirir. Böyle bir ihlali öğrenen herhangi bir üçüncü kişinin bunu MKK Operatörü’ne bildirmesi de teşvik edilmektedir.

Telefon: +90 212 3753232

E-posta: abuse@nic.istanbul

Dikkatine: MKK Operasyonları

Adres: Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No: 4, Fatih, İstanbul, 34134, Türkiye

 

5.2.Alan Adı Sahibi, Whois verilerinde herhangi bir hatanın bulunması ve/veya bilgilerin güncellenmesinin gerekli olması halinde, Whois verilerinde gerekli değişiklikleri yapması için bunu hemen Yetkili Kayıt Operatörü’ne bildirir.