SUNRISE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.İşbu belge, .istanbul ve .ist üst düzey alanlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Sunrise Uyuşmazlık Çözüm Politikası’nı açıklamaktadır. İşbu Politika, Kayıt Sözleşmesi (Alan Adı Sahibi ile alan adının kaydı esnasında imzalanan sözleşme) ve Çıkış Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Politika, Merkezi Kayıt ÜDA’ların Sunrise Dönemi’nin başlangıç tarihinde yürürlüğe girer.

1.2.İşbu Politika, Merkezi Kayıt ÜDA’larının Sunrise Dönemi’nde, Çıkış Politikası’nda belirlenen Sunrise katılım uygunluk şartları ihlal edilerek bir alan adının tahsis edildiği veya tahsisinin reddedildiği yönündeki şikayetlerin çözümüne ilişkin süreç ve standartları açıklamaktadır.

1.3.Sunrise Dönemi süresince tahsis edilen, tahsisi reddedilen veya kaydedilen Merkezi Kayıt ÜDA’ları alan adlarına karşı, Sunrise Dönemi’nin bitişinden itibaren en geç 90 gün içinde şikayette bulunulabilir.

1.4.İşbu Politika, MKK Operatörü tarafından belirlenen Merkezi Kayıt Rezerve Alan Adlarına ve Sınırlı Kayıt Dönemi, Landrush Dönemi veya Genel Kullanılabilirlik Dönemi’nde kaydedilen alan adlarına uygulanmaz.

1.5.İşbu Politika, Yeknesak Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası, Yeknesak Hızlı Askıya Alma Sistemi ve ICANN veya MKK Operatörü tarafından kabul edilen herhangi bir şart veya katılıma uygunluğa ilişkin çözüm politikalarının eki ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

2.İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

2.1.Sunrise Uyuşmazlıkları

Merkezi Kayıt ÜDA’larda yapılan bir Sunrise kaydının aşağıda öngörülen kriterlerden biri veya birkaçı uyarınca hatalı olduğu yönünde bir şikayette bulunulması halinde, Kayıtlı Alan Adı, aşağıda Madde 3.1’de belirtilen uyuşmazlık çözüm sağlayıcısı nezdinde idari sürece (yargılamaya) tabi olacaktır.

2.1.1.Hatalı Sunrise Kaydı

İşbu madde kapsamında yapılan bir şikayetin; Merkezi Kayıt ÜDA’larda kaydedilen alan adının, MKK Operatörü’nün Çıkış Politikası’ndaki Sunrise Dönemi’ne ilişkin hükümlere uygun olmadığını uygun delillerle ispat etmelidir. Şikayet, özellikle aşağıdaki unsurlardan bir veya birkaçını kanıtlanmak zorundadır:

i.          İhtilaflı alan adının kaydedildiği anda, Alan Adı Sahibinin ulusal (veya bölgesel) etkisi olan bir marka tesciline sahip olmaması veya markanın mahkemece geçerliliğinin kabul edilmemiş veya bir kanun veya bir antlaşma ile korunmuyor olduğunu;

ii.          Alan Adı Sahibinin Sunrise kaydını dayandırdığı marka ile ihtilaflı alan adının birebir aynı olmadığını;

iii.          Alan Adı Sahibinin Sunrise kaydını dayandırdığı marka tescilinin ulusal (veya bölgesel) etkiye sahip olmaması veya markanın mahkemece geçerliliğinin kabul edilmemiş veya bir kanun veya antlaşma ile korunmuyor olduğunu;

iv.          Alan Adı Sahibinin Sunrise kaydını dayandırdığı marka tescilinin, MKK Operatörü’nün Çıkış Politikası’nda eğer bir tarih belirtilmişse bu tarihte veya bu tarihten önce yayımlanmamış olduğunu;

v.          Sunrise kaydının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan Sunrise SMD Dosyası’nın uygun olmayan bir şekilde elde edildiğini ve/veya teslim edildiğini veya

vi.          Kayıt işlemi hatası nedeniyle yanlış Sunrise kaydı yapıldığını.

 

2.1.2.Sunrise Kaydının Hatalı Bir Şekilde Reddi

İşbu madde kapsamında yapılan bir şikayetin; Çıkış Politikası’nda öngörülen Sunrise sürecine katılıma uygunluk şartlarına uygun bir şekilde başvurusu yapılan bir .istanbul veya .ist alan adının MKK Operatörü tarafından kaydedilmediğini kanıtlamak zorundadır.

3.PROSEDÜR

3.1.Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısı / Prosedür Seçimi

İşbu Politika kapsamında şikayet doğrudan National Arbitration Forum’a (“Forum”) yapılır. Forum, yargılamayı yönetir ve yetkin ve uygun bir Panel (“Panel”) seçer. Forum, işbu Politika çerçevesinde bir uyuşmazlığın halledilmesine ilişkin bir ücret tarifesi ile diğer teknik ve işlemsel şartları öngören ve <http://www.adrforum.com/RegistrySpec> adresinde yer alan National Arbitration Forum’un Sunrise Uyuşmazlık Çözüm Politikası Kuralları’nı  (“Forum Kuralları”) hazırlamıştır. İşbu Politika kapsamındaki yargılamalar işbu Politika ve ilgili Forum Kurallarına göre yürütülür.

3.2.MKK Operatörü ya da Yetkili Kayıt Operatörü’nün Katılımı

MKK Operatörü ve Yetkili Kayıt Operatörü, Panel önündeki hiçbir yargılamanın yönetimine veya yürütülmesine katılmaz. MKK Operatörü ve Yetkili Kayıt Operatörü, hiçbir şekilde Panel’in verdiği kararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bir Sunrise uyuşmazlığına konu olan Kayıtlı Alan Adları, başka bir Alan Adı Sahibi veya Yetkili Kayıt Operatörü’ne devredilmeye karşı yargılama süresince bloke edilir. Şikayete konu olan Merkezi Kayıt ÜDA’larda Kayıtlı Alan Adı sahibinin iletişim bilgileri, söz konusu Alan Adı Sahibine ilişkin olarak Yetkili Kayıt Operatörü’nün kamuya açık nitelikteki Whois veri tabanında yer alan bilgiler olacaktır. MKK Operatörü ve söz konusu Yetkili Kayıt Operatörü, Panel’in kararına uyar ve Whois veri tabanlarındaki alan adı kaydı durumunda gerekli tüm değişiklikleri yapar.

3.3.Taraflar

Kayıtlı Alan Adı Sahibi, Forum tarafından işbu Politika kapsamında bir uyuşmazlığın başladığına ilişkin olarak derhal bilgilendirilir. Alan Adı Sahibi, şikayetçinin iddialarına itiraz edebilir veya şikayetçinin talep ettiği çözümün işbu Politikaya göre neden kabul edilmemesi gerektiğini ortaya koyan başka bir sebep gösterebilir. Her koşulda, ispat yükü şikayetçi tarafa ait olup, Alan Adı Sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya başka bir hatası şikayetçinin herhangi bir iddiasının kabulü anlamına gelmez. Forum, Panel tarafından alınan herhangi bir kararı uyuşmazlığın tüm taraflarına ve aynı zamanda Yetkili Kayıt Operatörü ile MKK Operatörü’ne derhal bildirir.

3.4.Kararlar

i.          Panel, kararının dayanağını özet halinde belirtebilir ve uygun gördüğü takdirde kararına yorum veya kılavuz dahil edebilir.

ii.          Karar, Kayıtlı Alan Adının iptal edildiğini ya da mevcut durumun muhafaza edildiğini belirtir.

iii.          İşbu Politika kapsamında alınan kararlar, Forum’un internet sitesinde kamuya açık bir şekilde yayımlanır.

3.5.Blokajın ve Kararın Uygulanması

Panel kararının Kayıtlı Alan Adının durumunda bir değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde, MKK Operatörü, kararı uygulanmadan önce kararın iletilmesini takiben on (10) iş günü bekler; meğer ki Alan Adı Sahibi, MKK Operatörü’ne (bir kopya da Forum’a) on (10) gün içerisinde haklarını korumak amacıyla taraflar ve Kayıtlı Alan Adı açısından yetkili bir mahkemede dava ikame ettiğine dair resmi bir evrak (örneğin mahkemece kaşelenmiş şikayetin bir sureti) sunmuş olsun. Böyle bir evrakın alınması halinde, MKK Operatörü; (i) taraflar arasında bir uzlaşmaya varıldığına dair yeterli kanıt; (ii) Alan Adı Sahibinin davasının reddedildiğine veya davadan feragat ettiğine ilişkin yeterli kanıt veya (iii) anılan davanın reddini veya Kayıtlı Alan Adının başka bir şekilde elden çıkarılmasını öngören mahkeme kararının bir sureti kendisine ulaşıncaya kadar başka bir işlem yapmaz.

3.6.Beyan ve Taahhütler

İşbu Politika kapsamındaki uyuşmazlığın tarafları, uyuşmazlık süresince ileri sürdükleri olaylara ilişkin tüm iddiaların, bildikleri kadarıyla doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederler. Taraflar, ihtilaflı alan adının kaydı sırasında yaptıkları tüm beyan ve taahhütlere tabi olmaya devam eder.

4.DELİL VE SAVUNMALAR

4.1.Delil

Panel, kararını verirken şikayetle beraber sunulması gereken MKK Operatörü’nün Sunrise kayıt kriterlerini, uygulanabilir olduğu ölçüde dikkate alır.

4.2.Savunmalar

Davalı, Sunrise kaydı yanlış veya hatalı içeriğe sahip belgelere dayanmış olsa da, Sunrise kaydı için başvurunun yapıldığı sırada gerçek ve doğru delillerin mevcut olduğunu ve bu sebeple yine de söz konusu Sunrise kaydının kabul edileceğini gösteren kanıtlar sunabilir.

5.ÇÖZÜMLER

5.1.İşbu Politika kapsamındaki yargılamalarda, şikayetçiye sunulan çözümler aşağıdakilerle sınırlıdır:

a.     Hatalı Sunrise kaydı. Panel’in, alan adının Sunrise Döneminde hatalı bir şekilde kaydedildiği kanaatine varması halinde, 2.1.1 maddesi uyarınca ikame edilen şikayet için tek çözüm, kaydın iptal edilmesi ve iptal edilen alan adının Merkezi Kayıt ÜDA’larında kaydı mümkün olan alan adları havuzuna geri konulmasıdır. Şikayetçinin, normal ya da savunan/bloke eden bir Alan Adı Sahibi olarak alan adını kaydettirmek istemesi halinde, başvuru uygunluğuna göre MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü’ne yapılabilir.

b.     Sunrise kaydının haksız reddi. Alan adı Sunrise Dönemi’nde başka bir marka sahibi tarafından ya da daha sonraki bir süreçte üçüncü bir kişi tarafından kaydedilmemiş ise, 2.1.2 maddesi kapsamında ikame edilen şikayet için çözüm, Sunrise kaydının reddinin kaldırılması ile sınırlı olacaktır. Şikayetçinin alan adını kaydettirmek için tekrar başvuru yapmak istemesi halinde, başvuru uygunluğuna göre MMK Operatörü, veya Yetkili Kayıt Operatörü’ne yapılabilir.

5.2.Birden Fazla Şikayet

Aynı alan adına ilişkin birden fazla şikayet alınması halinde, her bir şikayet alındığı sıraya göre çözümlenir. Bir şikayet birden fazla alan adına ilişkin olamaz.

6.DİL

İşbu Politika kapsamındaki tüm başvuru ve yargılamaların dili İngilizce olacaktır. Destekleyici kanıtlar, ilgili tüm metnin tasdik edilmiş İngilizce çevirisi ile sunulması şartıyla, orijinal dilinde temin edilebilir.

7.TAZMİN ETME/ZARARDAN KURTARMA

İşbu Politika kapsamında bir Sunrise uyuşmazlık çözüm sürecinin tarafları; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (Merkezi Kayıt Kurumu (“MKK”), MKK Operatörü’nün, Yetkili Kayıt Operatörü’nün, Forum’un ve Panelin işbu Politikanın yürütülmesinden kaynaklanan herhangi bir talepten ötürü zarar görmesini engeller. Hiçbir taraf; MKK’yı, MKK Operatörü’nü, Yetkili Kayıt Operatörü’nü, Forum’u veya Paneli, söz konusu uyuşmazlık ya da işbu Politikanın idaresiyle ilişkili herhangi bir yargısal işlemde taraf olarak gösteremez veya başka bir şekilde bunlara dahil edemez. Uyuşmazlık tarafları; MKK’yı, MKK Operatörü’nü, Yetkili Kayıt Operatörü’nü, Forum’u ve Paneli ve bunların çalışanlarını, yüklenicilerini, bağlı şirketlerini, acentelerini ve hizmet sağlayıcılarını işbu Politika kapsamındaki yargılamanın yürütülmesinden veya sonucundan kaynaklanan herhangi bir talep karşısında tazmin etmek, savunmak ve sorumluluktan kurtarmakla yükümlüdür. MKK, MKK Operatörü, Yetkili Kayıt Operatörü, Forum, Panel ve bunların ilgili çalışanları, yüklenicileri, acenteleri ve hizmet sağlayıcıları, işbu Politika veya Forum Kurallar kapsamında bir idari yargılamaya ilişkin herhangi bir hareketleri veya ihmalleri sebebiyle taraflara karşı sorumlu tutulamaz. Alan Adı Sahibinin Kayıtlı Alan Adının kaydedilmesi ve kullanılması konusunda meşru bir hakkının olması halinde, şikayetçi olan taraf, Alan Adı Sahibine karşı doğrudan ve münferiden sorumludur.

8.DİĞER YASAL SÜREÇLERİN ETKİSİ

İşbu Politika kapsamındaki idari yargılama, taraflardan herhangi birinin yargılama konusu Kayıtlı Alan Adına ilişkin bağımsız bir çözüm elde etmek amacıyla derdest haldeki bir Sunrise uyuşmazlık idari yargılaması süresince veya böyle bir yargılama sona erdikten sonra eş zamanlı olarak başka bir idari yargılama ikame etmesine ya da yetkili bir mahkemeye başvurmasına engel teşkil etmez. Söz konusu şekilde başka bir yargılamanın bildirimi üzerine, işbu Politikada öngörülen yargılama (tamamen Panelin takdirine bağlı olarak) diğer yargılamanın neticesine uygun olarak sonlandırılabilir.

9.DEĞİŞİKLİKLER

MKK Operatörü, işbu Politikayı Uyuşmazlık Çözüm Sağlayıcısının koşullarına bağlı olarak dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yeniden düzenlenmiş Politika yürürlüğe girmeden en az otuz (30) gün önce MKK Operatörü’nün internet sitesinde ilan edilir. Değişiklikten önce, işbu Politikaya dayanılarak bir şikayette bulunulmuş olunması halinde, bu uyuşmazlık sonuçlandırılıncaya kadar ona şikayetin yapıldığı anda yürürlükte olan Politika uygulanır. Alan Adı Sahibinin işbu Politikadaki bir değişikliğe itiraz etmesi halinde tek çözüm yolu, alan adı kaydının iptal edilmesidir; şu kadar ki Alan Adı Sahibi daha önce alan adı kaydına ilişkin ödemiş olduğu herhangi bir ücretin iadesi hakkına sahip olmaz.