WHOIS POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.Bu belge, .istanbul ve .ist üst düzey alanlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Whois Politikasını açıklamaktadır.

1.2.Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) Operatörü, Teknik Altyapı Operatörü (BERO) ile birlikte Merkezi Kayıt ÜDA’ların güvenliğini ve düzgün işlemesini temin etmek için, tam ve doğru bir Whois veri tabanı bulundurmayı ve böylece kimlik hırsızlığının, dolandırıcılığın ve diğer online suç ve ihlallerin önlenmesini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Yetkili Kayıt Operatörü ve Alan Adı Sahibi de tam ve doğru bir Whois veri tabanı bulundurulması için gerekli tüm yükümlülüklere uymak zorundadır.

1.3.MKK Operatörü, ICANN politikaları ve düzenlemeleri ile Merkezi Kayıt Sözleşmesi’nde (https://www.icann.org/resources/agreement/istanbul-2014-08-28-en  ve https://www.icann.org/resources/agreement/ist-2014-08-28-en) yer alan ve de 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu da dahil yetkili Türk yasal ve idari makamları tarafından öngörülen güvenlik, Whois ve gizliliğe ilişkin yükümlülüklere uygun hareket eder.

1.4.Alan Adı Sahibi, kendi adına bir alan adı kaydederek, kişisel bilgi de içeren alan adı sahibi bilgilerinin, bu Politika ile diğer Merkezi Kayıt Politikalarında ve diğer ilgili sözleşmeler ve düzenlemelerde belirtildiği şekilde toplanacağını, kullanılacağını, devredileceğini ve yayınlanacağını kabul eder.

1.5.Talep sahibi, bir Whois sorgulaması göndererek, bu Politika ile diğer ilgili politikalar ve de Türk kanun ve düzenlemeleri ile diğer yetkili ülke hukuklarıyla bağlı olacağını kabul etmiş sayılır.

2.KURALLAR

2.1.Her Yetkili Kayıt Operatörü, doğru Whois veri kayıtlarını toplamalı ve tutmalı ve bunu sponsor oldukları tüm alan adlarına ilişkin olarak MKK Operatörü’ne ibraz etmelidir. Yetkili Kayıt Operatörleri, teyit edilmesi ve belgelenmesi şartıyla, yasal ve haklı bir istekte bulunan yetkili makamlara, gerçek Whois verilerini sağlamak zorundadır.

2.2.Whois verileri, yalnızca bilgi amaçlı olup, Yetkili Kayıt Operatörü tarafından doğruluğu hiçbir şekilde beyan ve/ veya garanti edilmeksizin sağlanır. MKK Operatörü, hiçbir koşulda Whois araştırması yoluyla elde edilen bir bilgiye güvenilmesinden ve bu bilgilerin doğru veya geçerli olmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

2.3.Talep sahibi, Whois verilerini sadece yasal amaçlar için kullanacağını ve bu verileri hiçbir şekilde aşağıda belirtilen amaçlarla kullanmayacağını kabul eder:

i.doğrudan posta, e-posta ya da telefon yoluyla toplu halde istenmeyen ticari reklam veya istek gönderilmesine izin vermek, imkan sağlamak veya bunu teşvik etmek için

ii.Türk ve diğer yetkili ülke hukuklarında kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri ihlal etmek için;

iii.Whois veri tabanına sorgu gönderen yüksek hacimli, otomatik ve elektronik sistemleri kullanmak veya bunları etkin kılmak için.

2.4.MKK Operatörü, eş zamanlı ve/veya art arada yapılan isteklerin miktarı ile MKK Operatörü üzerinde yetkiye sahip kurumlar tarafından açıklanması kısıtlanmış belirli bilgilerin ifşa edilmesi konusunda bazı sınırlamalar öngörebilir.

2.5.MKK Operatörü, bu Politikayı veya Madde 1.3’de bahsedilen politika, yasa ve düzenlemeleri ihlal edenler tarafından Whois verilerine erişilmesini engellemek için bir kara liste oluşturabilir. MKK Operatörü, ayrıca tekil internet protokol (IP) adreslerinin ya da IP aralıklarının Whois verilerine erişimini engelleyebilir.

2.6.MKK Operatörü veya onun dışarıdan hizmet sağlayıcıları, kendi takdirlerine bağlı olarak, Whois verilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini test etmek için Merkezi Kayıt ÜDA’lar içerisinde rastgele seçilen alan adı örneklerini inceleyebilir. MKK Operatörü, ayrıca yanlış veya eksik bilgilerin kanıtlanması için belirli Whois verilerini inceleyebilir. Herhangi bir hata veya eksik bilginin bulunması halinde, MKK Operatörü, Alan Adı Sahiplerine ilişkin söz konusu eksiklikleri gidermesi için ilgili Yetkili Kayıt Operatörü’ne bildirimde bulunur. MKK Operatörü, kendi takdirine bağlı olarak ek tedbirler alma hakkını saklı tutar.

2.7.Alan Adı Sahibi, Whois verilerinde herhangi bir hatanın bulunması ve/veya bilgilerin güncellenmesinin gerekli olması halinde, Whois verilerinde gerekli değişiklikleri yapması için bunu hemen Yetkili Kayıt Kurumu Operatörü’ne bildirir.

2.8.Alan Adı Sahibi veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde makul olmayan bir gecikmenin yaşanması durumunda, MKK Operatörü kendi takdirine bağlı olarak ek tedbirler alma hakkını saklı tutar.

2.9.Whois verilerinde, Whois veri tabanında ve Whois veri setlerinde yer alan tüm telif hakları ile diğer fikri mülkiyet hakları açıkça saklı tutulmuştur.

2.10.Whois hizmetinden elde edilen bilgilerin, birleştirilmesi, toplanması ve/veya derlenmesi kesinlikle yasaktır.

2.11.Whois hizmeti kullanılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

i.üretim veya işletme, test ve değerlendirme bakım süreleri sırasında hizmete ara verilmesi planlanabilir;

ii.Whois hizmet sorgulamaları “kısıtlanmış” olabilir.

2.12.MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve ICANN yükümlülüklerine uygun bir şekilde zaman zaman bu Politikayı değiştirebilir veya güncelleyebilir.